Algemene voorwaarde

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in 4 categorieën,
Bladzijde 1. Party Crea party boxen,
Bladzijde 2. Party Crea party’s en workshops op locatie,
Bladzijde 3. Party Crea download producten (in de maak),
Bladzijde 4. Party Crea verhuur thema artikelen (in de maak),
Bladzijde 5. Party2Kids ‘party boxen’ (in de maak).

Indien u een bestelling plaatst, is het belangrijk dat u de voorwaarden leest van de door u bestelde producten.

1. Party Crea party en knutsel boxen verhuur.

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever; de wederpartij van Party Crea; deelnemers aan onze activiteiten.
– Opdrachtnemer; Party Crea
– Deelnemer; persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan Party Crea activiteiten.
– Party Crea events; alle activiteiten georganiseerd door Party Crea.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het huren van een Party Crea party box (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door Party Crea (schriftelijk) bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. Indien de veiligheid van deelnemers, of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is Party Crea gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Party Crea zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. In geval van annulering op grond van art. 4.3 is Party Crea tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 5. Annulering activiteiten
1. Annulering na reservering van activiteiten kan schriftelijk per e-mail geschieden.
2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van een bevestigde boeking is de opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 6 tot 3 dagen voor aanvang van de bevestigde boeking is de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 3 tot 1 dag(en) voor aanvang van een bevestigde boeking is opdrachtgever 70% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering op de dag van aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
6. Het verminderen/ annuleren van het aantal kinderen tot 48 uur voor aanvang van het partijtje kosteloos worden gedaan. Het minimum van 6 kinderen blijft gelden dus zijn er minder dan 6 kinderen betaal je voor minimaal 6 kinderen. Bij annuleren/verminderen van het aantal kinderen binnen 48 uur gelden artikel 5.4 en 5.5.

Artikel 6. Klachten en reclamaties
1. Klachten over geleverde diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan Party Crea te worden gemeld.
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Party Crea de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen.
3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling en reservering van de Party Crea party box kan geschieden per bank- of gironummer ten name van D.N.M. van der Bijl (eigenaar van Party Crea) of door een betaal verzoek van Party Crea (D.N.M. van der Bijl.)
2. De huurprijs van een party box bedraagt € 85. De partyboxen zijn standaard uitgerust voor 6 kinderen. Voor elk kind extra wordt € 10,- in rekening gebracht. De box is uit te breiden tot maximaal 8 á 10 kinderen (Dit ligt verschilt per thema). De borg voor de party box bedraagt € 75,- euro.
3. Betalingen via bankoverschrijving dienen uiterlijk 14 dagen voor het afhalen van de party box binnen te zijn op de bank- of gironummer ten name van D.N.M. van der Bijl (eigenaar van Party Crea). Pas na betaling is de reservering definitief en worden de printdocumenten via de mail opgestuurd. Via de mail maken we een afspraak wanneer de box voor u klaar staat.
4. Party Crea is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 50% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de girorekening van D.N.M. van der Bijl (eigenaar van Party Crea) te zijn binnengekomen.
5. Party Crea is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De spullen in de box mogen uitsluitend gebruikt worden onder voortdurend toezicht van volwassenen. Er zitten spullen in de verkleedkist die niet geschikt zijn voor kinderen onder de 3 jaar. Party Crea erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde spullen.
2. Party Crea is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
3. Party Crea kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Party Crea c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
4. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen die moedwillig aangericht worden door deelnemers worden op de dader(s) zelf verhaald.
5. Party Crea is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van materialen uit de party box

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Party Crea geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Party Crea niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Party Crea opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Party Crea niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Party Crea bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10. Verplichtingen deelnemers
1. Deelnemers worden geacht op de met Party Crea overeengekomen locatie aanwezig te zijn om de party box op te halen. De box kan een dag voor het feestje opgehaald worden en deze dient een dag na het feestje weer ingeleverd te worden tenzij anders afgesproken. Bij het niet nakomen van deze verplichting is Party Crea in geen geval verplicht tot restitutie en kan zelfs borg worden ingehouden als de box niet op de afgesproken tijd retour is.
2. De partyboxen worden verhuurd voor een periode van maximaal 3 dagen (dag voor het feestje, dag van het feestje zelf en de dag na het feestje dient de party box teruggebracht te worden). Tenzij we dit zelf anders afspreken. Houd je ook aan de afgesproken dag/afgesproken tijdstip zodat een eventuele volgende jarige zijn/haar feestje ook kan geven. Voor iedere dag dat de verkleedkist later wordt teruggebracht, wordt € 10,- ingehouden van de borg. Indien er vanwege onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan het tijdig terugbrengen dan dient dit voor de afgesproken tijd doorgegeven te worden zodat er in overleg naar een oplossing gezocht kan worden.
3. De huurder is verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf te controleren van de party box op compleetheid. In de box zit een checklist met alle benodigde materialen, deze wordt volledig gecheckt bij ontvangst van de box. Ontbreekt er iets of er is iets niet in orde dan dient dit ruim voor de aanvang van het feestje doorgegeven te zijn. Wordt dit pas tijdens of na het feestje doorgegeven dan kan hier geen rekening meer mee worden gehouden.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen in het draaiboek van Party Crea. Indien er bij terugkomst van de box spullen ontbreken of beschadigd zijn dan worden de vervangingswaarde c.q. reparatiekosten op de borg ingehouden. Is de borg niet toereikend dan zal het verschil bijbetaald moeten worden. Uiteraard houden wij in ons achterhoofd dat het hier om kinderfeestjes gaat en er wel eens een “klein ongelukje” kan gebeuren waardoor spullen beschadigd raken of kapotgaan. Het moet hier dan uitdrukkelijk gaan om normaal gebruik. Alle spullen worden bij het ophalen en terugbrengen van een party box gecontroleerd.
5. De kleding wordt door Party Crea gereinigd. Je hoeft ze dus niet zelf te wassen. Alle overige spullen dienen uiteraard wel schoon ingeleverd te worden. Als de box niet schoon en netjes wordt ingeleverd dan wel teruggezonden is Party Crea genoodzaakt € 15 euro in te houden van de borg om de party box weer netjes in orde te maken voor de volgende huurder.

Artikel 12. Overig
Zonder voorafgaande toestemming van Party Crea is het niet toegestaan door Party Crea gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van Party Crea

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Party Crea en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.